Jobs Helse Bergen - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Helse Bergen, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 404 jobbtilbud Helse Bergen.

Sjukepleiar, 55% fast stilling, p.t på natt -

Org. nr: - Stillingsident: 4105516164 Presentasjon av stillingen:Seksjon Askøy er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, ein halv times køyring frå Bergen Sentrum. I september 2017 flytta vi inn i nytt, moderne bygg. Det er godt bussamband
Helse Bergen - 2019-07-05 - unspecified

Sjukepleiar/Vernepleiar til 1 års vikariat - Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy -

Seksjon Askøy er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, ein halv times køyring frå Bergen Sentrum. I september 2017 flytta vi inn i nytt, moderne bygg. Det er godt bussamband til Bergen.Seksjon Askøy låg frå april 2018 om behandlingstilbodet
Helse Bergen - 2019-05-29 - unspecified

Kjemikar ved Seksjon for lege- og rusmiddelanalysar - Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi -

Det er ledig stilling som kjemikar (master eller PhD i organisk analytisk kjemi, biokjemi eller tilsvarande) ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF). MBF er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette, for det meste bioingeniørar, legar,
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Sjukepleiar - Kirurgisk klinikk post 3 -

Vi har ledig 2 vikariat i 80% stilling som sjukepleiar ved kirurgisk klinikk post 3. Kirurgen 3 jobbar tett saman med dei andre postane i kirurgisk klinikk. Posten har 18 senger for pasientar med akutte sjukdommar innan kirurgisk gastroenterologi, og traumatologi og elektiv kirurgi. I fjor var det
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Overlege ved Gastroenterlogisk seksjon - Medisinsk avdeling -

Ledig overlegestilling for spesialist i fordøyingssjukdommar ved Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling.Seksjonen diagnostiserer og behandlar pasientar med ulike fordøyingssjukdommar. Seksjonen har det medisinske ansvaret for ein sengepost med 16 senger og driv ei stor endoskopiverksemd og
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Overlege i rus- og avhengigheitsmedisin - Avdeling for rusmedisin -

Avdeling for rusmedisin søkjer etter spesialist i rusmedisin, psykiatri eller anna relevant spesialitet til fast overlegestilling. Stillinga er for tida fordelt mellom 50% stilling ved Seksjon Askøy og 50% stilling i ein annan seksjon, i fyrste omgang LAR, men poliklinikk eller ambulant seksjon kan
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Sjukepleiar/Vernepleiar, vikariat - Avdeling for rusmedisin, AFR Askøy -

Org. nr: - Stillingsident: 4044245205 Presentasjon av stillinga:Seksjon Askøy er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, ein halv times køyring frå Bergen Sentrum. I september 2017 flytta vi inn i nytt, moderne bygg. Det er godt bussamband
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Faste helgestillingar - Psykiatrisk akuttmottak (PAM), seksjon PAM1 -

PAM 1 er ein av to postar i avdeling psykiatrisk akuttmottak ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er ei lukka post med 10 senger. Posten tek imot psykiatriske ØH-pasientar til innlegging, vurdering, og set i gang behandling. Liggjetida er gjennomsnittleg 4-5 døgn før utskriving eller overføring
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Sommarvikar - Assistent - Drift/teknisk divisjon, Park og vei team -

Drift/teknisk divisjon består av hovudparten av sjukehuset sine ikkje-medisinske avdelingar. Vi har eit breitt samansett fagmiljø som støttar opp under kjerneverksemda til sjukehuset. Mellom våre oppgåver er drift, reinhald, sikkerheit og vedlikehald av sjukehusets bygg og anlegg, medisinsk-teknisk
Helse Bergen - 2019-03-21 - unspecified

Psykologspesialist/ psykolog - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Ytrebygda, Os og Samnanger -

Ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger er det ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog. BUP Ytrebygda, Os og Samnanger held til på Nesttun og gir tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år, samt foreldra deira. Det er om lag 13 000 barn i opptaksområdet, som består av
Helse Bergen - 2019-03-20 - unspecified

Operasjonssjukepleiar/fagsjukepleiar til Sterilsentralen - Kirurgisk serviceklinikk -

Sterilsentralen er ei nøkkeleining i det infeksjonsførebyggjande arbeidet i Haukeland universitetssjukehus ved gjenbruk av medisinks utstyr og gjev fast instrumentkontroll og steriliseringsteneste til p.t.117 adressar i sjukehuset. Over ein million instrument og anna medisinsk gjenbruksutstyr passerer
Helse Bergen - 2019-03-20 - unspecified

Kronstad Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Psykose Døgnbehandling - Helse Bergen -

Kronstad Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er eit vaksenpsykiatrisk lokalsjukehus for bydelane Årstad, Bergenhus og Ytrebygda i Bergen kommune. Kronstad Psykose Døgnbehandling skal tilby behandling for innlagde pasientar med psykoselidingar. Planlagd behandlingstid vil vere av kortare varigheit. Seksjonen
Helse Bergen - 2019-03-20 - unspecified

Fagutviklingssjukepleiar - Hjarteavdelinga, Medisinsk intensiv og overvaking (MIO) -

Hjarteavdelinga er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Avdelinga driv med høgt spesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område; ikkje-invasiv diagnostikk og behandling, thorax-kirurgi, intensiv-og overvaking, pacing, tachyarytmi, preventiv kardiologi
Helse Bergen - 2019-03-20 - unspecified

Assistentstilling ved Regional sikkerheitsavdeling -

Klinikk for sikkerheitspsykiatri er ein klinikk i psykiatrisk divisjon ved Haukeland universitetssjukehus. Klinikken har 2 sengepostar, ein Regional sikkerheitsavdeling og ein Lokal sikkerheitsavdeling.Vår oppgåve er å gje psykiatrisk behandling til alvorleg sinnslidande pasientar i helsereigon vest
Helse Bergen - 2019-03-19 - unspecified

100% fast stilling på Dialysen for sjukepleiar - Medisinsk avdeling -

Er du sjukepeiar og har lyst på ein spennande jobb? På Dialyseavdelinga treng vi ein ny medarbeidar og har ledig ein 100% fast stilling som sjukepleiar.Medisin post 2, Dialyse er ei dageining med 20 behandlingsplassar. Eininga har pasientar som kjem til dialysebehandling fleire gonger i veka. Dialyseeininga
Helse Bergen - 2019-03-19 - unspecified

Scop vakt/ Assistent - Hjarteavdelinga, MIO -

Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Hjarteavdelinga driv med høg spesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område; ikkje-invasiv diagnostikk og behandling, thorax-kirurgi, intensiv og overvaking,
Helse Bergen - 2019-03-19 - unspecified

Erfaringskonsulent ved Klinikk Sikkerheitspsykiatri -

Klinikk for Sikkerheitspsykiatri består av fire seksjonar. Regional sikkerheitsavdeling (RS), Lokal sikkerheitsavdeling (LS), Seksjon for fengselshelseteneste, og eit regionalt kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri. Ansvaret vårt er å behandle pasientar lokalt frå Helse Bergen
Helse Bergen - 2019-03-19 - unspecified

Lege i spesialisering i patologi til ledig vikariat - Avdeling for patologi -

Avdeling for patologi er ei stor og velutrusta avdeling som gjer eit breitt diagnostisk tilbod innan biopsi, cytologi, autopsi, elektronmikroskopi, nyrepatologi, nevropatologi, oralpatologi og molekylærpatologi.Vi har no ledige vikariat og ønskjer å tilsetje snarast til stilling som Lege i spesialisering
Helse Bergen - 2019-03-19 - unspecified

Sjukehusteneste i allmennmedisin - Klinikk for hovud/hals -

Klinikk for hovud/hals, Haukeland universitetssjukehus, har ledig ein 1 års stilling for fastlege som ønskjer sjukehusteneste. Stillinga er ein midlertidig stilling for LIS øyremerka for spesialitet utanfor sjukehus.Klinikk for hovud/hals har totalt 140 årsverk. Årleg vert det utført til saman
Helse Bergen - 2019-03-16 - unspecified

Psykologspesialist/ psykolog - Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling -

Psykiatrisk klinikk er ein av fem klinikkar i Divisjon Psykisk Helsevern. ASP inneheld seks seksjonar som driv spesialisert utgreiing og behandling av pasientar med ulike psykoselidingar. Pasientane blir normalt overførte frå Psykiatrisk akuttmottak. Etter endt opphald ved døgnseksjonen blir dei anten
Helse Bergen - 2019-03-14 - unspecified

Fagbioingeniør Virologisk seksjon - Mikrobiologisk avdeling -

Presentasjon av stillinga:Mikrobiologisk avdeling er ei avdeling i Laboratorieklinikken. Med sine om lag 100 tilsette er avdelinga eit av dei største mikrobiologiske laboratoria i landet. Vi tek i mot prøvar frå pasientar i sjukehus og frå primærhelsetenesta. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske
Helse Bergen - 2019-03-14 - unspecified

Kvalitetsleiar stråleterapi - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk -

Vi søkjer ein engasjert kvalitetsleiar/stråleterapeut som skal vere del av stråleterapiseksjonen si leiargruppe.Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga) er Vestlandet si regionale kreftavdeling, og har ansvaret for dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Overlegar - Mottaksklinikken -

Vi søkjer etter overlegar til faste stillingar. Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom. I akuttmottak har Mottaksklinikken
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Pedagog BUP Sentrum - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge -

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge har fleire poliklinikkar og sengepostar. Klinikken tilbyr barn og unge opp til 18 år utgreiing og behandling av psykiske lidingar. Ved poliklinikken i Sentrum er det ledig fast stilling for pedagog. BUP Sentrum er ein almennpoliklinikk som held til i Bergen
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Reinhald, transport, matlaging, vaskeri og sikkerheit - Hospitaldrift søkjer sommarvikarar -

Presentasjon av stillinga:Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar, og leverer ikkje-medisinske tenester til Haukeland universitetssjukehus. Vi driv med portørtenester, forsyningstenester og varemottak. Vi lagar og anrettar mat til pasientar, pårørande og tilsette. Vi reingjer tekstilar
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Ingeniør - Medisinsk-teknisk avdeling, Behandlingshjelpemiddel -

Vi søkjer ingeniør til Seksjon for behandlingshjelpemiddel. Seksjonen høyrer inn under Medisinsk-teknisk avdeling, og har ansvar for distribusjon av medisinsk utstyr til heimebuande pasientar i regionen. Seksjonen har 27 tilsette, m.a. sjukepleiearar, sjåførar, merkantilt- og teknisk personale.ArbeidsoppgåverVedlikehald
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Reinhald, transport, matlaging, vaskeri og sikkerheit - Hospitaldrift søkjer sommarvikarar -

Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar, og leverer ikkje-medisinske tenester til Haukeland universitetssjukehus. Vi driv med portørtenester, forsyningstenester og varemottak. Vi lagar og anrettar mat til pasientar, pårørande og tilsette. Vi reingjer tekstilar og senger, utfører
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Reinhald, transport, matlaging, vaskeri og sikkerheit - Hospitaldrift søkjer sommarvikarar -

Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar, og leverer ikkje-medisinske tenester til Haukeland universitetssjukehus. Vi driv med portørtenester, forsyningstenester og varemottak. Vi lagar og anrettar mat til pasientar, pårørande og tilsette. Vi reingjer tekstilar og senger, utfører
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge -

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge tilbyr utgreiing og behandling av barn og unge opp til 18 år, både poliklinisk og ved innlegging i sengepostar. Klinikken har sju allmenn poliklinikkar, tre sengepostar, ambulante tenester og to spesialiserte poliklinikkar. Ved poliklinikken i Sentrum er
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Reinhald, transport, matlaging, vaskeri og sikkerheit - Hospitaldrift søkjer sommarvikarar -

Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar, og leverer ikkje-medisinske tenester til Haukeland universitetssjukehus. Vi driv med portørtenester, forsyningstenester og varemottak. Vi lagar og anrettar mat til pasientar, pårørande og tilsette. Vi reingjer tekstilar og senger, utfører
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

Reinhald, transport, matlaging, vaskeri og sikkerheit - Hospitaldrift søkjer sommarvikarar -

Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar, og leverer ikkje-medisinske tenester til Haukeland universitetssjukehus. Vi driv med portørtenester, forsyningstenester og varemottak. Vi lagar og anrettar mat til pasientar, pårørande og tilsette. Vi reingjer tekstilar og senger, utfører
Helse Bergen - 2019-03-13 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 30.313607931137 sekunder